Skip to content Skip to footer
Op deze pagina vind u onze algemene voorwaarden. Klik hier om deze te downloaden: Algemene voorwaarden Ramo di Caffè

Leeuwarden, 02-06-2022
Bedrijfsgegevens
NaamRamo di Caffè VOF
AdresVerdistraat 9 8915 CD Leeuwarden
E-mail adresinfo@ramo-di-caffe.com
Telefoonnummers+31 6 23774333 +31 6 39218644
KVK nummer84795093
BTW-identificatienummerNL863373367B01
Artikel1 Begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. 4. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper. 5. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Ramo di Caffè. 6. Producten: De Producten die door Ramo di Caffè worden aangeboden zijn vers gebrande koffie, thee en accessoires benodigd bij koffie- of theezetten. 7. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Ramo di Caffè.
Artikel2 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Ramo di Caffè en iedere Overeenkomst tussen Ramo di Caffè en een Koper en op elk Product dat door Ramo di Caffè wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ramo di Caffè aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Ramo di Caffè zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Ramo di Caffè is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
Artikel3 Het Aanbod
 1. Alle door Ramo di Caffè gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Ramo di Caffè gedane Aanbod is vrijblijvend. Ramo di Caffè is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Ramo di Caffè het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Ramo di Caffè gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Ramo di Caffè niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Ramo di Caffè kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Ramo di Caffè zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ramo di Caffè niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is- op-principe.
Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Ramo di Caffè heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen, behoudens gevallen zoals bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden. 2. Een Aanbod kan door Ramo di Caffè gedaan worden via de website.
 2. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Ramo di Caffè, zal Ramo di Caffè de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Ramo di Caffè daaraan niet gebonden.
 3. Ramo di Caffè is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 4. Koper heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 5. Producten waarvan de verzegeling na de levering is verbroken als bedoeld in artikel 6:230p sub f onder 3 BW die niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.
Artikel5 Abonnement
 1. De Overeenkomst ter zake het afnemen van verse koffie kan worden aangegaan in de vorm van een losse koop, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de algemene voorwaarden, of in de vorm van een abonnement. 2. Abonnementen worden in beginsel aangegaan voor 3 of 6 maanden en zijn tussentijds niet opzegbaar.
 2. Koper is gerechtigd om het abonnement op te schorten in de vorm van een pauze voor de duur van één of meerdere (kalender)maanden, tenzij partijen anders overeenkomen. Gedurende de pauze zal Koper geen factuur ontvangen. Het pauzeren van een abonnement dient schriftelijk, althans elektronisch, gemeld te worden aan Ramo di Caffè middels het account van Koper en dient tijdig (althans voor Ramo di Caffè abonnementen voor de 10e van de kalendermaand) ontvangen te zijn, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. De pauze zal dan ingaan voor de komende kalendermaand, doch slechts nadat Ramo di Caffè een schriftelijke bevestiging hiervan heeft verstrekt aan Opdrachtgever.
 3. Na afloop van de bepaalde abonnementsperiode van 3, dan wel 6 maanden, stopt het abonnement automatisch. Verlenging van het abonnement is mogelijk door een nieuw abonnement af te sluiten.
 4. Abonnementen voor onbepaalde tijd kunnen enkel schriftelijk worden opgezegd na 1 jaar na afsluiten (Ramo di Caffè abonnementen voor de 10e van de kalendermaand) tenzij anders is overeengekomen. De opzegging zal dan ingaan voor de komende (kalender)maand.
 5. Zowel Koper als Ramo di Caffè kan het abonnement ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Koper.
 6. De ontbinding van het abonnement laat de betalingsverplichtingen van Koper onverlet voor zover Ramo di Caffè ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of producten heeft geleverd. Koper dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 7. Zowel Koper als Ramo di Caffè kan het abonnement zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Ramo di Caffè in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Ramo di Caffè nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst
 1. Ramo di Caffè zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Ramo di Caffè het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ramo di Caffè aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Ramo di Caffè worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ramo di Caffè zijn verstrekt, heeft Ramo di Caffè het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Ramo di Caffè niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Ramo di Caffè, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Ramo di Caffè is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Ramo di Caffè is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ramo di Caffè bekend was. Hieronder wordt tevens verstaan het verwerken van de Overeenkomst door middel van automatische besluitvorming.
 6. Koper vrijwaart Ramo di Caffè voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.
Artikel7 Levering
 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Ramo di Caffè of er door andere omstandigheden buiten de macht van Ramo di Caffè enige vertraging ontstaat, heeft Ramo di Caffè recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Ramo di Caffè schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ramo di Caffè gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. 4. Indien de Producten worden bezorgd door Ramo di Caffè of een externe vervoerder is Ramo di Caffè, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien Ramo di Caffè gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Ramo di Caffè ter beschikking heeft gesteld. 6. Indien Ramo di Caffè een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 5. Ramo di Caffè is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Ramo di Caffè is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 6. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ramo di Caffè behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
Artikel 8 Verpakking en transport
 1. Ramo di Caffè verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken. Partijen kunnen schriftelijk nadere afspraken overeenkomen met betrekking tot de wijze waarop de Producten door Ramo di Caffè verpakt worden.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
Artikel 9 Onderzoek, reclamaties
 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Ramo di Caffè erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Ramo di Caffè te worden gemeld op info@ramo-di-caffe.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ramo di Caffè op de wijze zoals door Ramo di Caffè aangegeven.
 5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Ramo di Caffè, conform de retourinstructies van Ramo di Caffè. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. Ramo di Caffè is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Ramo di Caffè te wijten is, zal Ramo di Caffè na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Ramo di Caffè.
Artikel 10 Prijzen
 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven. Ramo di Caffè blijft gerechtigd om de prijzen, inclusief abonnementsprijzen, jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Ramo di Caffè gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 4. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 5. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Ramo di Caffè geen invloed heeft, kan Ramo di Caffè deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
Artikel11 Betalingen incassobeleid  
 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling van een losse koop ineens te voldoen via de door Ramo di Caffè aangegeven methode. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Ramo di Caffè een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Betaling van een abonnement geschiedt per automatische incasso. Betaling via de incasso vindt maandelijks plaats bij vooruitbetaling.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Ramo di Caffè op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Ramo di Caffè heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ramo di Caffè kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Ramo di Caffè kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet zal Koper eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Ramo di Caffè zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Ramo di Caffè meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.
Artikel12 Garantie Ramo di Caffè staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.Artikel13 Opschortingenontbinding
 1. Ramo di Caffè is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Ramo di Caffè bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Ramo di Caffè gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Ramo di Caffè bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ramo di Caffè op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Ramo di Caffè de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Ramo di Caffè behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid
 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Ramo di Caffè leidt tot aansprakelijkheid van Ramo di Caffè jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Ramo di Caffè in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Ramo di Caffè is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Ramo di Caffè is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Koper geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Ramo di Caffè is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Ramo di Caffè levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. Ramo di Caffè is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Ramo di Caffè is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Ramo di Caffè staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ramo di Caffè verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Ramo di Caffè vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ramo di Caffè binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.
Artikel15 Overmacht
 1. Ramo di Caffè is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van (toe)leveranciers van Ramo di Caffè, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Ramo di Caffè zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Ramo di Caffè en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Ramo di Caffè buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Ramo di Caffè heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ramo di Caffè haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo ver Ramo di Caffè ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ramo di Caffè gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel16 Risico-overgang Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.Artikel17 Intellectuele Eigendomsrechten  
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Ramo di Caffè berusten uitsluitend bij Ramo di Caffè en worden niet overgedragen aan Koper. 2. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Ramo di Caffè rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. Ramo di Caffè gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Ramo di Caffè de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden op info@ramo-di-caffe.com.
 2. Indien Ramo di Caffè op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 19 Klachten
 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Ramo di Caffè en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@ramo-di-caffe.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ramo di Caffè de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Ramo di Caffè zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 20 Toepasselijk recht
 1. Op elke Overeenkomst tussen Ramo di Caffè en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Ramo di Caffè heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Ramo di Caffè en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.